Zostań rodziną wspierającą!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim   informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej  w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Jeżeli w Twoim otoczeniu są rodziny, które nie radzą sobie w:

  • w sprawach opieki i wychowania dzieci (pomoc w opiece nad dziećmi, odrabianiu lekcji, organizowaniu czasu wolnego)
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego (umiejętność zaspokajania potrzeb rodziny, w tym robienia racjonalnych zakupów, przygotowywaniu posiłków, utrzymywania porządku).
  • wypełnianiu podstawowych ról społecznych (ukazywanie właściwych ról społecznych i wypracowanie prawidłowego ich wypełniania),

a dysponujesz wolnym czasem i chcesz się podzielić swoimi doświadczeniami i umiejętnościami zgłoś się do nas.

Kto może zostać rodziną wspierającą:

Rodziną wspierającą mogą być osoby z najbliższego otoczenia dziecka, np. dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi.

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą:

  1. brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
  2. ustabilizowana sytuacja finansowa
  3. stan zdrowia pozwalający na realizację zadań
  4. brak uzależnień
  5. pozytywna opinia sporządzona na podstawie wywiadu środowiskowego.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.   

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Ślaskim ul. Staromiejska 8  lub telefonicznie 32 2888466.