Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dodatek dla gospodarstw domowych (na pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej, biomasę)

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,  piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym,       drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

22 września 2022


Czytaj więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych (na pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej, biomasę)

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

18 sierpnia 2022


Czytaj więcej o: Dodatek węglowy

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Пільга 300 злотих для громадян України

Jak uzyskać prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym

Wysokość świadczenia:
300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, ul. Staromiejska 8, w godzinach od. 7.00 do 15.00. Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

17 marca 2022


Czytaj więcej o: Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Пільга 300 злотих для громадян України

Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy/ Допомога громадянам України, які проживають на території ґміни

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim informuje/ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІЛЬНОЇ ДОПОМОГИ У Мястечко Шльонске ІНФОРМУЄ

W przypadku konieczności udzielenia niezbędnej pomocy w formie schronienia, wyżywienia lub dostarczenia odzieży uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie gminy Miasteczko Śląskie prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu +48 32 288 84 66 lub osobiście 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8.

У разі необхідності надання незаміної допомоги у вигляді притулку, їжі чи одягу біженцям з України, які перебувають у районі Мястечко Шльонске, звертайтеся до працівників. Телефон: +48 32 288 84 66. або особисто 42-610 Мястечко Шльонске, вулиця Старомійська 8.

2 marca 2022


Czytaj więcej o: Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy/ Допомога громадянам України, які проживають на території ґміни

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Program w całości realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 326 554,65 zł.

 

CEL PROGRAMU

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

ADRESACI PROGRAMU

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. Osoby pełnoletnie niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

1 marca 2022


Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.