MOPS Miasteczko Śląskie

Strona główna


Artykuły

Wolontariat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program w całości realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 456 368,40 zł.

CEL PROGRAMU

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

16 lutego 2024


Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2023 – w postaci żywnościowej.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1590,00 zł dla osoby w rodzinie.

15 lutego 2024


Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim można ponownie składać wnioski o dodatek osłonowy. Poprzednio dodatek osłonowy przysługiwał w 2022 r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie - od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) - od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

8 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie, ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym  (DZ. U. z 2023 r. poz. 1429):

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace--krok-po-kroku

 

2 stycznia 2024


Czytaj więcej o: ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

13 listopada 2023


Czytaj więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024