Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej
przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim prowadzi rozeznanie w środowisku gminy Miasteczko Śląskie w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina składa wniosek wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody w terminie do dnia 15 września 2023 r.
  2. Wojewoda po weryfikacji wniosków złożonych przez gminę sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu, w terminie do 06 października 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od daty przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 288 84 66

Program dostępny jest na poniższej stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024